Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Kodeks postępowania administracyjnego dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne

Data szkolenia
2019-04-17
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 3.04.2019 wynosi 368 PLN
Po 3.04.2019 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci: 

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Cel/Korzyści:

 • Omówienie przepisów prawnych dotyczących postępowania administracyjnego.
 • Odpowiedź na pytania dotyczące form działania i ogólnych zasad postępowania administracyjnego.
 • Omówienie problematyki związanej z terminami załatwiania spraw.
 • Odpowiedź na pytania dotyczące udostępniania akt.
 • Omówienie zagadnień z zakresu wszczęcia, prowadzenia rozprawy oraz wznowienia postępowania administracyjnego.
 • Wskazanie zasad uchylenia, zmian oraz stwierdzenia nieważności wydanych decyzji.

Prowadzący:

Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju m.in. w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Postępowanie administracyjne przed organem I instancji:
 • zasady ogólne postępowania administracyjnego i skutki ich naruszeń;
 • wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, forma i treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, rozpatrzenie wniosku przez organ niewłaściwy;
 • strona w postępowaniu administracyjnym, ustalanie stron, podanie o uznanie za stronę postępowania;
 • pełnomocnik strony;
 • terminy załatwienia sprawy. Następstwa bezczynności oraz przewlekłości dla organu oraz dla pracownika organu. Sposób obliczania terminu;
 • ponaglenia;
 • doręczenia w postępowaniu administracyjnym;
 • protokoły i notatki służbowe w postępowaniu administracyjnym;
 • udostępnianie akt, doręczanie odpisów z akt sprawy;
 • dowody w postępowaniu administracyjnym. Błędy popełniane przez organy w ramach postępowania dowodowego;
 • zawieszenie postępowania;
 • uzgodnienie decyzji z innymi organami;
 • milczące załatwienie sprawy i milcząca zgoda;
 • mediacja.
 1. Decyzja administracyjna, wymogi formalne, treść decyzji. Najczęstsze błędy i ich wpływ na trwałość decyzji. Sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu pisarskiego.
 2. Postępowanie uproszczone.
 3. Odwołania od decyzji administracyjnej. Obowiązki organu pierwszej instancji po otrzymaniu odwołania.
 4. Uchylenie lub zmiana decyzji przez organ pierwszej instancji. Wznowienie postępowania administracyjnego, przesłanki wznowienia, tryb i termin wniesienia podania w sprawie wznowienia postępowania.
 5. Stwierdzenie nieważności decyzji, przesłanki stwierdzenia nieważności, właściwość organu do stwierdzenia nieważności.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter